Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Arduino Mainboard

Arduino ATTiny85 USB Digispark

Giá: 55.000đ Còn lại: 50 cái
-4%

Arduino Wifi WeMos D1 R32 ESP32 BLE (H36)

Giá: 240.000đ Còn lại: 20 cái

WEMOS D1 R2 (H36)

Giá: 150.000đ Còn lại: 20 cái
-6%

Arduino Uno R3 SMD (H17)

Giá: 85.000đ Còn lại: 100 cái
-11%

Arduino Uno R3 DIP (H17)

Giá: 125.000đ Còn lại: 20 cái

Arduino Pro Mini 3.3VDC (H17)

Giá: 60.000đ Còn lại: 20 cái

Arduino Pro Micro (H17)

Giá: 140.000đ Còn lại: 5 cái

Arduino Nano V3.0 (H17)

Giá: 65.000đ Còn lại: 20 cái
-5%

Arduino MEGA2560 CH340 (H17)

Giá: 190.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino MEGA2560 ADK

Giá: 600.000đ Còn lại: 5 cái

Arduino MEGA2560 (H17)

Giá: 240.000đ Còn lại: 100 cái

Arduino Lilypad (H17)

Giá: 115.000đ Còn lại: 7 cái

Arduino Leonardo (H17)

Giá: 160.000đ Còn lại: 100 cái

Arduino Due (H17)

Giá: 380.000đ Còn lại: 100 cái