Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Arduino Shield

Module 4 Relay Arduino Shield (T20)

Giá: 90.000đ Còn lại: 10 cái

Ethernet Shield W5100 (H17)

Giá: 140.000đ Còn lại: 20 cái
-38%

ESP8266 Arduino Shield (H36)

Giá: 130.000đ Còn lại: 10 cái
-18%

Arduino USB host shield (H17)

Giá: 245.000đ Còn lại: 2 cái

Arduino UNO Proto Shield (T28)

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino Sensor Shield V4 (T222)

Giá: 65.000đ Còn lại: 50 cái

Arduino Nano CNC Shield (T29)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino LCD Keypad Shield (T110)

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino L298P Motor Shield (H05)

Giá: 150.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino Data Logger Shield (T19)

Giá: 100.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino CC3000 TI WiFi Shield (H17)

Giá: 350.000đ Còn lại: 10 cái
-7%

Arduino UNO terminal shield (TREO)

Giá: 65.000đ Còn lại: 5 cái

Multi-function Shield (T221)

Giá: 65.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino Nano IO Expansion Board (T24)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

Arduino Mega Proto Shield (T19)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái